ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 98 19 117 31 2 33 188 188 317 21 338
วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 20 7 7 69 69 86 10 96
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 7 7 14 14 29 29
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 10 12 2 10 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 65 3 68 16 16 68 68 149 3 152
ปวส.ไฟฟ้า 15 1 16 16 16 7 7 38 1 39
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 50 2 52 50 2 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 61 61 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 23 6 29 8 2 10 51 51 82 8 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 3 16 8 2 10 5 5 26 5 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 3 13 10 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 46 46 46
รวมทั้งหมด 98 19 117 31 2 33 188 188 317 21 338