ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45 329 374 58 282 340 50 234 284 46 186 232 9 36 45 208 1,067 1,275
บริหารธุรกิจ 30 163 193 42 128 170 35 93 128 34 69 103 6 21 27 147 474 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 5 65 70 7 64 71 5 34 39 2 30 32 5 5 19 198 217
บธ.บ.การตลาด 6 54 60 13 25 38 4 22 26 6 27 33 3 11 14 32 139 171
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 19 44 63 22 39 61 26 37 63 26 12 38 2 5 7 95 137 232
บัญชี 4 126 130 4 106 110 8 98 106 4 68 72 1 12 13 21 410 431
บช.บ.การบัญชี 4 126 130 4 106 110 8 98 106 4 68 72 1 12 13 21 410 431
ศิลปศาสตร์ 11 40 51 12 48 60 7 43 50 8 49 57 2 3 5 40 183 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 11 15 3 20 23 3 19 22 1 25 26 1 1 11 76 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 29 36 9 28 37 4 24 28 7 24 31 2 2 4 29 107 136
รวมทั้งหมด 45 329 374 58 282 340 50 234 284 46 186 232 9 36 45 208 1,067 1,275