ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 333 727 1,060 296 735 1,031 323 705 1,028 295 733 1,028 227 385 612 1,474 3,285 4,759
บริหารธุรกิจ 276 477 753 246 471 717 260 359 619 232 434 666 185 201 386 1,199 1,942 3,141
ปวส.การตลาด 3 3 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 21 44 65 19 43 62 10 30 40 20 47 67 7 20 27 77 184 261
บธ.บ.การจัดการ 64 177 241 38 152 190 42 100 142 57 146 203 24 45 69 225 620 845
บธ.บ.การตลาด 66 115 181 75 159 234 74 121 195 64 115 179 43 24 67 322 534 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 34 91 125 18 65 83 23 69 92 23 96 119 17 48 65 115 369 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 89 44 133 94 34 128 111 39 150 68 30 98 94 61 155 456 208 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 2 6 8 2 18 20 4 24 28
บัญชี 23 150 173 25 174 199 31 217 248 25 171 196 27 161 188 131 873 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 23 150 173 25 174 199 31 217 248 25 171 196 27 160 187 131 872 1,003
ศิลปศาสตร์ 34 100 134 25 90 115 32 129 161 38 128 166 15 23 38 144 470 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 58 62 19 90 109 22 87 109 9 12 21 54 247 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 42 58 21 32 53 13 39 52 16 41 57 6 11 17 72 165 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 18 58 76 18 58 76
รวมทั้งหมด 333 727 1,060 296 735 1,031 323 705 1,028 295 733 1,028 227 385 612 1,474 3,285 4,759