ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 860 170 1,030 750 139 889 545 92 637 597 130 727 42 25 67 892 115 1,007 3,686 671 4,357
วิศวกรรมเครื่องกล 159 18 177 163 16 179 94 20 114 129 19 148 289 30 319 834 103 937
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 14 14 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 8 33 15 6 21 10 9 19 19 10 29 25 16 41 94 49 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 8 36 15 8 23 16 10 26 10 8 18 13 11 24 82 45 127
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 71 2 73 98 2 100 68 1 69 100 1 101 160 2 162 497 8 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 66 66 66 66
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 3 3 11 1 12 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 318 59 377 314 56 370 230 16 246 245 39 284 27 9 36 369 39 408 1,503 218 1,721
ปวส.ไฟฟ้า 34 1 35 32 1 33 4 4 70 2 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 7 34 61 34 95 15 15 103 41 144
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 32 4 36 32 4 36
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 9 67 87 3 90 72 7 79 74 10 84 109 15 124 400 44 444
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 119 22 141 102 6 108 81 5 86 81 11 92 76 7 83 459 51 510
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 1 65 66 5 71 64 7 71 194 13 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 14 62 48 14 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 26 12 38 13 3 16 24 13 37 27 9 36 52 5 57 142 42 184
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 6 6 17 1 18 27 1 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 109 39 148 85 29 114 100 39 139 108 36 144 13 16 29 71 10 81 486 169 655
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 14 31 18 8 26 16 8 24 22 11 33 13 16 29 7 2 9 93 59 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17 17 34 10 14 24 14 18 32 17 11 28 5 2 7 63 62 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 75 8 83 57 7 64 70 13 83 69 14 83 59 6 65 330 48 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 274 54 328 188 38 226 121 17 138 115 36 151 2 2 163 36 199 863 181 1,044
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 23 23 3 3 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 13 13 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 9 53 10 2 12 2 2 56 11 67
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 55 10 65 57 10 67 47 4 51 35 11 46 66 12 78 260 47 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 128 29 157 71 16 87 50 9 59 52 25 77 72 24 96 373 103 476
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 6 38 14 10 24 24 4 28 28 28 2 2 1 1 101 20 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 860 170 1,030 750 139 889 545 92 637 597 130 727 42 25 67 892 115 1,007 3,686 671 4,357