ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 192 167 359 184 155 339 195 190 385 186 193 379 67 35 102 124 99 223 948 839 1,787
การออกแบบ 50 62 112 60 55 115 64 85 149 68 74 142 33 52 85 275 328 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 18 21 39 17 17 34 26 28 54 38 27 65 13 10 23 112 103 215
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 8 23 31 8 18 26 16 34 50 12 29 41 6 17 23 50 121 171
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 22 15 37 33 18 51 22 23 45 18 18 36 14 25 39 109 99 208
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 3 5 2 2 4 4 5 9
เทคโนโลยีศิลป์ 26 30 56 36 22 58 27 34 61 30 40 70 28 19 47 147 145 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 16 22 38 25 18 43 19 24 43 13 31 44 19 9 28 92 104 196
ทล.บ.เซรามิก 10 8 18 11 4 15 8 10 18 17 9 26 9 10 19 55 41 96
ศิลปกรรม 65 19 84 49 34 83 57 25 82 46 29 75 30 10 40 247 117 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 65 19 84 49 34 83 57 25 82 46 29 75 30 10 40 247 117 364
สถาปัตยกรรม 51 56 107 39 44 83 47 46 93 42 50 92 67 35 102 33 18 51 279 249 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 8 2 10 8 2 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 12 23 35 12 22 34 12 17 29 11 21 32 21 16 37 14 14 28 82 113 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 39 33 72 27 22 49 35 29 64 31 29 60 46 19 65 11 2 13 189 134 323
รวมทั้งหมด 192 167 359 184 155 339 195 190 385 186 193 379 67 35 102 124 99 223 948 839 1,787