ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 45 138 183 45 166 211 51 93 144 41 109 150 28 25 53 210 531 741
บริหารธุรกิจ 30 51 81 36 91 127 41 58 99 37 54 91 24 13 37 168 267 435
บธ.บ.การจัดการ 10 23 33 12 40 52 6 15 21 10 31 41 3 3 38 112 150
บธ.บ.การตลาด 5 17 22 8 43 51 11 30 41 14 19 33 1 1 39 109 148
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 15 11 26 16 8 24 24 13 37 13 4 17 23 10 33 91 46 137
บัญชี 15 87 102 9 75 84 10 35 45 4 42 46 4 4 38 243 281
บช.บ.การบัญชี 15 87 102 9 75 84 10 35 45 4 42 46 4 4 38 243 281
ศิลปศาสตร์ 13 13 4 8 12 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 4 8 12 4 21 25
รวมทั้งหมด 45 138 183 45 166 211 51 93 144 41 109 150 28 25 53 210 531 741