ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 714 134 848 564 100 664 347 71 418 306 51 357 10 3 13 207 54 261 2,148 413 2,561
วิศวกรรมเครื่องกล 170 8 178 171 4 175 103 2 105 62 1 63 2 2 35 2 37 543 17 560
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 15 15 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 38 1 39 36 1 37 6 6 80 2 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 4 63 63 1 64 68 1 69 44 44 14 2 16 248 8 256
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 39 3 42 31 2 33 35 1 36 18 1 19 2 2 125 7 132
วิศวกรรมไฟฟ้า 299 75 374 207 44 251 147 30 177 142 19 161 2 2 38 15 53 835 183 1,018
ปวส.ไฟฟ้า 48 16 64 28 8 36 1 1 77 24 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 11 35 20 7 27 7 6 13 51 24 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 6 33 21 5 26 2 2 50 11 61
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 10 50 40 11 51 26 6 32 39 5 44 12 3 15 157 35 192
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 87 16 103 59 9 68 62 11 73 46 7 53 14 4 18 268 47 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 40 6 46 34 11 45 24 4 28 2 2 4 100 23 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 33 10 43 39 4 43 25 2 27 33 3 36 2 2 132 19 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 112 37 149 75 24 99 43 17 60 46 13 59 90 24 114 366 115 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 14 75 28 11 39 15 6 21 104 31 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 23 74 47 13 60 43 17 60 46 13 59 75 18 93 262 84 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 133 14 147 111 28 139 54 22 76 56 18 74 6 3 9 44 13 57 404 98 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 32 4 36 3 3 72 4 76
ปวส.ช่างโลหะ 22 1 23 22 2 24 17 1 18 61 4 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 7 54 38 21 59 45 18 63 54 14 68 24 12 36 208 72 280
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 6 33 19 1 20 9 4 13 2 4 6 6 3 9 63 18 81
รวมทั้งหมด 714 134 848 564 100 664 347 71 418 306 51 357 10 3 13 207 54 261 2,148 413 2,561