ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 29 125 154 35 126 161 36 149 185 36 120 156 28 44 72 164 564 728
บริหารธุรกิจ 19 61 80 25 53 78 23 64 87 28 54 82 25 40 65 120 272 392
บธ.บ.การจัดการ 9 34 43 7 31 38 7 46 53 11 38 49 4 15 19 38 164 202
บธ.บ.การตลาด 4 22 26 4 11 15 6 11 17 1 4 5 1 5 6 16 53 69
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 6 5 11 14 11 25 10 7 17 16 12 28 20 20 40 66 55 121
บัญชี 5 59 64 7 63 70 11 72 83 4 52 56 1 2 3 28 248 276
บช.บ.การบัญชี 5 59 64 7 63 70 11 72 83 4 52 56 1 2 3 28 248 276
ศิลปศาสตร์ 5 5 10 3 10 13 2 13 15 4 14 18 2 2 4 16 44 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 10 3 10 13 2 13 15 4 14 18 2 2 4 16 44 60
รวมทั้งหมด 29 125 154 35 126 161 36 149 185 36 120 156 28 44 72 164 564 728