ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 41 100 141 26 87 113 15 15 30 6 36 42 6 21 27 94 259 353
บริหารธุรกิจ 37 96 133 23 82 105 13 11 24 4 23 27 2 12 14 79 224 303
ปวส.การจัดการ 2 17 19 1 10 11 1 6 7 4 33 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 5 11 2 8 10 1 2 3 9 15 24
บธ.บ.การจัดการ 14 33 47 12 33 45 12 10 22 4 23 27 4 4 42 103 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 15 41 56 8 31 39 1 1 2 24 73 97
ศิลปศาสตร์ 4 4 8 3 5 8 2 4 6 2 13 15 4 9 13 15 35 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 4 8 3 5 8 2 4 6 2 13 15 4 9 13 15 35 50
รวมทั้งหมด 41 100 141 26 87 113 15 15 30 6 36 42 6 21 27 94 259 353