ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 860 170 1,030 750 139 889 545 92 637 597 130 727 42 25 67 892 115 1,007 3,686 671 4,357
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 97 34 131 58 30 88 53 15 68 74 24 98 42 25 67 60 7 67 384 135 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 14 31 18 8 26 16 8 24 22 11 33 13 16 29 7 2 9 93 59 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 26 12 38 13 3 16 24 13 37 27 9 36 52 5 57 142 42 184
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 14 62 48 14 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 6 38 14 10 24 24 4 28 28 28 2 2 1 1 101 20 121
วิศวกรรมเครื่องกล 159 18 177 163 16 179 94 20 114 129 19 148 289 30 319 834 103 937
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 14 14 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 8 33 15 6 21 10 9 19 19 10 29 25 16 41 94 49 143
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 71 2 73 98 2 100 68 1 69 100 1 101 160 2 162 497 8 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 8 36 15 8 23 16 10 26 10 8 18 13 11 24 82 45 127
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 3 3 11 1 12 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 270 45 315 288 44 332 217 13 230 221 26 247 317 34 351 1,313 162 1,475
ปวส.ไฟฟ้า 34 1 35 32 1 33 4 4 70 2 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 7 34 61 34 95 15 15 103 41 144
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 119 22 141 102 6 108 81 5 86 81 11 92 76 7 83 459 51 510
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 9 67 87 3 90 72 7 79 74 10 84 109 15 124 400 44 444
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 32 4 36 32 4 36
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 1 65 66 5 71 64 7 71 194 13 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 6 6 17 1 18 27 1 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 92 25 117 67 21 88 84 31 115 86 25 111 64 8 72 393 110 503
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 17 17 34 10 14 24 14 18 32 17 11 28 5 2 7 63 62 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 75 8 83 57 7 64 70 13 83 69 14 83 59 6 65 330 48 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 242 48 290 174 28 202 97 13 110 87 36 123 162 36 198 762 161 923
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 13 13 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 9 53 10 2 12 2 2 56 11 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 23 23 3 3 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 128 29 157 71 16 87 50 9 59 52 25 77 72 24 96 373 103 476
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 55 10 65 57 10 67 47 4 51 35 11 46 66 12 78 260 47 307
รวมทั้งหมด 860 170 1,030 750 139 889 545 92 637 597 130 727 42 25 67 892 115 1,007 3,686 671 4,357