ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 68 79 147 45 65 110 70 67 137 49 46 95 55 22 77 287 279 566
พืชศาสตร์ 3 3 20 12 32 36 29 65 18 5 23 24 9 33 98 58 156
ปวส.พืชศาสตร์ 4 2 6 1 1 5 2 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 2 8 2 3 5 10 10 6 1 7 24 6 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 8 17 34 26 60 8 5 13 16 8 24 67 47 114
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 1 1 1 1 2 3 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 57 50 107 57 50 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 14 23 9 14 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 36 84 48 36 84
สัตวศาสตร์และประมง 22 18 40 30 25 55 31 31 62 27 11 38 110 85 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 4 8 2 2 6 4 10
ปวส.ประมง 3 1 4 1 1 4 1 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 11 15 25 19 44 19 29 48 14 11 25 62 70 132
วท.บ.ประมง 11 2 13 5 6 11 12 2 14 10 10 38 10 48
อุตสาหกรรมเกษตร 11 26 37 3 35 38 4 13 17 10 10 4 2 6 22 86 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 24 30 14 14 4 13 17 10 10 1 1 11 61 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 18 19 1 1 2 2 19 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 5 2 7 2 2 2 2 9 2 11
รวมทั้งหมด 68 79 147 45 65 110 70 67 137 49 46 95 55 22 77 287 279 566