ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 712 136 848 564 100 664 347 71 418 306 51 357 10 3 13 207 54 261 2,146 415 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 97 21 118 89 7 96 69 7 76 53 8 61 10 3 13 318 46 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 33 10 43 39 4 43 25 2 27 33 3 36 2 2 132 19 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 8 33 19 1 20 9 4 13 2 4 6 6 3 9 61 20 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 39 3 42 31 2 33 35 1 36 18 1 19 2 2 125 7 132
วิศวกรรมเครื่องกล 131 5 136 140 2 142 68 1 69 44 44 35 2 37 418 10 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 15 15 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 38 1 39 36 1 37 6 6 80 2 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 4 63 63 1 64 68 1 69 44 44 14 2 16 248 8 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 266 65 331 168 40 208 122 28 150 109 16 125 38 15 53 703 164 867
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 11 35 20 7 27 7 6 13 51 24 75
ปวส.ไฟฟ้า 48 16 64 28 8 36 1 1 77 24 101
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 6 33 21 5 26 2 2 50 11 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 87 16 103 59 9 68 62 11 73 46 7 53 14 4 18 268 47 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 10 50 40 11 51 26 6 32 39 5 44 12 3 15 157 35 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 40 6 46 34 11 45 24 4 28 2 2 4 100 23 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 112 37 149 75 24 99 43 17 60 46 13 59 90 24 114 366 115 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 14 75 28 11 39 15 6 21 104 31 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 23 74 47 13 60 43 17 60 46 13 59 75 18 93 262 84 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 106 8 114 92 27 119 45 18 63 54 14 68 44 13 57 341 80 421
ปวส.ช่างโลหะ 22 1 23 22 2 24 17 1 18 61 4 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 32 4 36 3 3 72 4 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 7 54 38 21 59 45 18 63 54 14 68 24 12 36 208 72 280
รวมทั้งหมด 712 136 848 564 100 664 347 71 418 306 51 357 10 3 13 207 54 261 2,146 415 2,561