ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 44 26 70 61 32 93 65 34 99 63 39 102 39 13 52 272 144 416
พืชศาสตร์ 30 18 48 37 22 59 30 15 45 17 1 18 114 56 170
ปวส.พืชศาสตร์ 5 2 7 9 9 14 2 16
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 25 16 41 37 22 59 30 15 45 6 1 7 98 54 152
เรียนรวม 22 18 40 22 18 40
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 2 3 1 2 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 21 16 37 21 16 37
วิทยาศาสตร์ 21 2 23 4 1 5 11 3 14 18 5 23 11 9 20 65 20 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 2 23 4 1 5 11 3 14 11 2 13 9 5 14 56 13 69
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 3 10 2 1 3 9 4 13
สัตวศาสตร์และประมง 22 7 29 15 2 17 15 12 27 9 1 10 61 22 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
วท.บ.ประมง 6 6 1 1 1 3 4 5 5 13 3 16
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 6 16 14 2 16 14 9 23 4 1 5 42 18 60
อุตสาหกรรมเกษตร 1 6 7 5 6 11 2 7 9 7 7 2 2 4 10 28 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 6 7 5 3 8 2 7 9 7 7 1 1 9 23 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 2 3 1 3 4
รวมทั้งหมด 44 26 70 61 32 93 65 34 99 63 39 102 39 13 52 272 144 416