ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 92 63 155 142 76 218 81 59 140 88 53 141 79 39 118 482 290 772
พืชศาสตร์ 7 2 9 30 26 56 20 26 46 15 17 32 17 9 26 89 80 169
ปวส.พืชศาสตร์ 7 2 9 10 9 19 7 2 9 24 13 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 20 17 37 20 26 46 15 17 32 10 7 17 65 67 132
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 37 39 76 37 39 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 37 39 76 37 39 76
วิทยาศาสตร์ 5 3 8 9 2 11 10 2 12 9 5 14 12 4 16 45 16 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 8 9 2 11 10 2 12 9 5 14 12 4 16 45 16 61
สัตวศาสตร์และประมง 18 9 27 51 38 89 25 26 51 41 18 59 25 12 37 160 103 263
ปวส.ประมง 4 1 5 11 2 13 6 6 21 3 24
ปวส.สัตวศาสตร์ 14 8 22 9 10 19 4 4 27 18 45
วท.บ.ประมง 4 5 9 10 4 14 19 5 24 8 7 15 41 21 62
วท.บ.สัตวศาสตร์ 27 21 48 15 22 37 22 13 35 7 5 12 71 61 132
อุตสาหกรรมเกษตร 25 10 35 52 10 62 26 5 31 23 13 36 25 14 39 151 52 203
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 1 1 1 3 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 21 1 22 5 5 36 1 37
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 14 14 27 27 22 22 20 20 14 14 97 97
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 10 11 3 7 10 4 5 9 3 13 16 5 13 18 16 48 64
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 92 63 155 142 76 218 81 59 140 88 53 141 79 39 118 482 290 772