ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 73 60 133 95 57 152 68 54 122 1 9 10 1 10 11 238 190 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 64 52 116 91 54 145 60 40 100 215 146 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 47 12 59 76 10 86 45 8 53 168 30 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 3 24 27 6 24 30 5 21 26 14 69 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 16 30 9 20 29 10 11 21 33 47 80
สหวิทยาการ 9 8 17 4 3 7 8 14 22 1 9 10 1 10 11 23 44 67
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 2 3 1 2 3
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 4 3 7 8 14 22 1 9 10 8 8 13 34 47
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 9 8 17 9 8 17
รวมทั้งหมด 73 60 133 95 57 152 68 54 122 1 9 10 1 10 11 238 190 428