ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 56 338 394 68 400 468 54 237 291 45 139 184 14 32 46 237 1,146 1,383
บริหารธุรกิจ 48 211 259 57 252 309 39 112 151 33 65 98 13 16 29 190 656 846
ปวส.การตลาด 3 14 17 3 22 25 1 1 2 7 37 44
ปวส.การจัดการ 5 21 26 9 24 33 5 5 14 50 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 12 14 3 6 9 3 1 4 8 19 27
บธ.บ.การตลาด 6 44 50 10 50 60 4 28 32 9 13 22 1 2 3 30 137 167
บธ.บ.การจัดการ 9 82 91 14 118 132 13 66 79 7 44 51 1 4 5 44 314 358
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 23 38 61 18 32 50 22 18 40 17 8 25 7 3 10 87 99 186
บัญชี 4 116 120 9 126 135 11 94 105 5 31 36 1 11 12 30 378 408
ปวส.การบัญชี 3 17 20 3 17 20
บช.บ.การบัญชี 4 116 120 6 109 115 11 94 105 5 31 36 1 11 12 27 361 388
ศิลปศาสตร์ 4 11 15 2 22 24 4 31 35 7 43 50 5 5 17 112 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 5 9 17 17 2 19 21 5 26 31 4 4 11 71 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 2 5 7 2 12 14 2 17 19 1 1 6 41 47
รวมทั้งหมด 56 338 394 68 400 468 54 237 291 45 139 184 14 32 46 237 1,146 1,383