ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 68 79 147 45 65 110 70 67 137 49 46 95 55 22 77 287 279 566
พืชศาสตร์ 3 3 20 12 32 36 29 65 18 5 23 24 9 33 98 58 156
ปวส.พืชศาสตร์ 4 2 6 1 1 5 2 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 8 17 34 26 60 8 5 13 16 8 24 67 47 114
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 2 8 2 3 5 10 10 6 1 7 24 6 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 1 1 1 1 2 3 5
เรียนรวม 57 50 107 57 50 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 14 23 9 14 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 36 84 48 36 84
สัตวศาสตร์และประมง 22 18 40 30 25 55 31 31 62 27 11 38 110 85 195
ปวส.ประมง 3 1 4 1 1 4 1 5
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 4 8 2 2 6 4 10
วท.บ.ประมง 11 2 13 5 6 11 12 2 14 10 10 38 10 48
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 11 15 25 19 44 19 29 48 14 11 25 62 70 132
อุตสาหกรรมเกษตร 11 26 37 3 35 38 4 13 17 10 10 4 2 6 22 86 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 18 19 1 1 2 2 19 21
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 24 30 14 14 4 13 17 10 10 1 1 11 61 72
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 5 2 7 2 2 2 2 9 2 11
รวมทั้งหมด 68 79 147 45 65 110 70 67 137 49 46 95 55 22 77 287 279 566