ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 99 19 118 30 2 32 151 151 280 21 301
วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 20 7 7 63 63 80 10 90
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 7 7 10 10 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 49 49 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 10 12 2 10 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 65 3 68 16 16 45 45 126 3 129
ปวส.ไฟฟ้า 15 1 16 16 16 31 1 32
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 50 2 52 50 2 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 45 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 24 6 30 7 2 9 43 43 74 8 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 3 17 7 2 9 1 1 22 5 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 3 13 10 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 42 42 42 42
รวมทั้งหมด 99 19 118 30 2 32 151 151 280 21 301