ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 43 130 173 44 165 209 33 78 111 40 109 149 3 4 7 163 486 649
บริหารธุรกิจ 29 46 75 35 90 125 24 50 74 36 54 90 2 1 3 126 241 367
บธ.บ.การจัดการ 11 39 50 6 16 22 10 31 41 1 1 27 87 114
บธ.บ.การตลาด 8 43 51 10 28 38 14 19 33 32 90 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 11 25 16 8 24 8 6 14 12 4 16 2 2 52 29 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 15 35 50 15 35 50
บัญชี 14 84 98 9 75 84 9 28 37 4 42 46 36 229 265
บช.บ.การบัญชี 14 84 98 9 75 84 9 28 37 4 42 46 36 229 265
ศิลปศาสตร์ 13 13 1 3 4 1 16 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 1 3 4 1 16 17
รวมทั้งหมด 43 130 173 44 165 209 33 78 111 40 109 149 3 4 7 163 486 649