ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 242 20 262 156 19 175 212 23 235 177 35 212 21 3 24 75 5 80 883 105 988
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 2 15 29 3 32 21 3 24 8 8 71 8 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 2 15 8 3 11 13 3 16 8 8 42 8 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 8 8 29 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 167 15 182 64 2 66 114 6 120 48 4 52 14 3 17 407 30 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 87 5 92 61 2 63 95 4 99 37 2 39 6 6 286 13 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 28 7 35 3 3 7 1 8 11 2 13 8 3 11 57 13 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 52 3 55 12 1 13 64 4 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 35 2 37 46 10 56 39 9 48 61 13 74 48 2 50 229 36 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 35 2 37 46 10 56 39 9 48 61 13 74 48 2 50 229 36 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 40 3 43 46 7 53 46 6 52 39 15 54 5 5 176 31 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 5 14 6 2 8 10 10 20 1 1 26 17 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 3 43 37 2 39 40 4 44 29 5 34 4 4 150 14 164
รวมทั้งหมด 242 20 262 156 19 175 212 23 235 177 35 212 21 3 24 75 5 80 883 105 988