ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 23 118 141 35 121 156 35 131 166 36 116 152 9 10 19 138 496 634
บริหารธุรกิจ 13 54 67 25 49 74 22 63 85 28 50 78 7 7 14 95 223 318
บธ.บ.การจัดการ 7 30 37 7 46 53 11 38 49 4 3 7 29 117 146
บธ.บ.การตลาด 4 11 15 6 11 17 1 4 5 1 1 11 27 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 8 22 9 6 15 16 8 24 3 3 6 42 25 67
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 54 67 13 54 67
บัญชี 5 59 64 7 62 69 11 55 66 4 52 56 1 1 2 28 229 257
บช.บ.การบัญชี 5 59 64 7 62 69 11 55 66 4 52 56 1 1 2 28 229 257
ศิลปศาสตร์ 5 5 10 3 10 13 2 13 15 4 14 18 1 2 3 15 44 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 10 3 10 13 2 13 15 4 14 18 1 2 3 15 44 59
รวมทั้งหมด 23 118 141 35 121 156 35 131 166 36 116 152 9 10 19 138 496 634