ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 47 29 76 55 30 85 63 33 96 61 38 99 11 7 18 237 137 374
พืชศาสตร์ 28 17 45 34 21 55 30 14 44 2 2 94 52 146
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 5 2 7 5 2 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 23 15 38 34 21 55 30 14 44 1 1 88 50 138
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 21 17 38 21 17 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 2 3 1 2 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 15 35 20 15 35
วิทยาศาสตร์ 25 6 31 4 1 5 10 3 13 16 5 21 5 5 10 60 20 80
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 8 2 1 3 7 4 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 6 31 4 1 5 10 3 13 11 2 13 3 4 7 53 16 69
สัตวศาสตร์และประมง 18 7 25 17 2 19 15 12 27 3 3 53 21 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 6 14 16 2 18 14 9 23 1 1 39 17 56
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 1 3 4 2 2 8 3 11
อุตสาหกรรมเกษตร 1 6 7 5 5 10 2 7 9 7 7 1 2 3 9 27 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 6 7 5 3 8 2 7 9 7 7 8 23 31
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 2 3 1 2 3
รวมทั้งหมด 47 29 76 55 30 85 63 33 96 61 38 99 11 7 18 237 137 374