ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 30 95 125 26 83 109 13 14 27 6 36 42 2 10 12 77 238 315
บริหารธุรกิจ 27 92 119 23 79 102 11 10 21 4 23 27 2 9 11 67 213 280
ปวส.การจัดการ 2 16 18 1 9 10 1 6 7 4 31 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 4 7 2 7 9 1 2 3 6 13 19
บธ.บ.การจัดการ 12 32 44 11 9 20 4 23 27 1 1 27 65 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 39 50 8 31 39 1 1 19 71 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 11 33 44 11 33 44
ศิลปศาสตร์ 3 3 6 3 4 7 2 4 6 2 13 15 1 1 10 25 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 6 3 4 7 2 4 6 2 13 15 1 1 10 25 35
รวมทั้งหมด 30 95 125 26 83 109 13 14 27 6 36 42 2 10 12 77 238 315