ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 104 14 118 41 4 45 68 6 74 6 6 7 7 226 24 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 78 12 90 14 4 18 68 6 74 6 6 166 22 188
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 5 28 6 4 10 22 4 26 4 4 55 13 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 6 31 2 2 20 2 22 47 8 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 30 1 31 6 6 26 26 2 2 64 1 65
วิศวกรรมเครื่องกล 26 2 28 27 27 7 7 60 2 62
ปวส.ช่างยนต์ 26 2 28 27 27 7 7 60 2 62
รวมทั้งหมด 104 14 118 41 4 45 68 6 74 6 6 7 7 226 24 250