ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 816 154 970 722 136 858 531 90 621 528 124 652 41 25 66 590 68 658 3,228 597 3,825
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 94 33 127 56 30 86 52 15 67 72 24 96 41 25 66 50 5 55 365 132 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 16 14 30 17 8 25 16 8 24 22 11 33 13 16 29 6 2 8 90 59 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 13 59 46 13 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25 12 37 12 3 15 23 13 36 26 9 35 43 3 46 129 40 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 6 38 14 10 24 24 4 28 27 27 2 2 1 1 100 20 120
วิศวกรรมเครื่องกล 143 13 156 158 15 173 89 19 108 122 19 141 192 15 207 704 81 785
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 14 14 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 22 4 26 14 5 19 8 9 17 18 10 28 19 7 26 81 35 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 22 6 28 15 8 23 14 9 23 10 8 18 13 7 20 74 38 112
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 65 2 67 97 2 99 67 1 68 94 1 95 89 89 412 6 418
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 1 1 7 1 8 11 2 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 259 42 301 276 43 319 214 12 226 166 21 187 195 18 213 1,110 136 1,246
ปวส.ไฟฟ้า 33 1 34 31 1 32 3 3 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 25 7 32 60 34 94 12 12 97 41 138
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 117 20 137 96 5 101 79 5 84 53 9 62 36 36 381 39 420
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 3 28 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 53 8 61 83 3 86 72 6 78 63 8 71 80 12 92 351 37 388
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 63 1 64 50 4 54 25 2 27 138 7 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 14 1 15 23 1 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 86 25 111 67 21 88 82 31 113 82 24 106 47 5 52 364 106 470
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 8 80 57 7 64 68 13 81 65 13 78 42 4 46 304 45 349
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 17 31 10 14 24 14 18 32 17 11 28 5 1 6 60 61 121
วิศวกรรมอุตสาหการ 234 41 275 165 27 192 94 13 107 86 36 122 106 25 131 685 142 827
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 9 9 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 43 8 51 8 2 10 51 10 61
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 52 9 61 54 10 64 46 4 50 35 11 46 46 5 51 233 39 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 124 24 148 68 15 83 48 9 57 51 25 76 49 20 69 340 93 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 816 154 970 722 136 858 531 90 621 528 124 652 41 25 66 590 68 658 3,228 597 3,825