ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 70 58 128 89 55 144 68 54 122 1 9 10 4 4 228 180 408
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 64 52 116 86 52 138 60 40 100 210 144 354
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 3 24 27 5 23 28 5 21 26 13 68 81
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 47 12 59 72 10 82 45 8 53 164 30 194
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 16 30 9 19 28 10 11 21 33 46 79
สหวิทยาการ 6 6 12 3 3 6 8 14 22 1 9 10 4 4 18 36 54
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 3 6 8 14 22 1 9 10 3 3 12 29 41
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 12 6 6 12
รวมทั้งหมด 70 58 128 89 55 144 68 54 122 1 9 10 4 4 228 180 408