ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 56 329 385 67 394 461 38 150 188 44 137 181 9 18 27 214 1,028 1,242
บริหารธุรกิจ 49 207 256 56 247 303 28 69 97 32 63 95 8 12 20 173 598 771
ปวส.การจัดการ 5 21 26 9 23 32 5 5 14 49 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 16 22 3 6 9 3 1 4 12 23 35
ปวส.การตลาด 3 14 17 3 21 24 1 1 2 7 36 43
บธ.บ.การจัดการ 13 116 129 12 46 58 7 42 49 3 3 32 207 239
บธ.บ.การตลาด 10 49 59 4 15 19 9 13 22 2 2 23 79 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 19 30 49 18 32 50 12 8 20 16 8 24 4 4 69 78 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 126 142 16 126 142
บัญชี 4 111 115 9 125 134 6 50 56 5 31 36 1 5 6 25 322 347
ปวส.การบัญชี 3 16 19 3 16 19
บช.บ.การบัญชี 4 111 115 6 109 115 6 50 56 5 31 36 1 5 6 22 306 328
ศิลปศาสตร์ 3 11 14 2 22 24 4 31 35 7 43 50 1 1 16 108 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 5 8 17 17 2 19 21 5 26 31 10 67 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 2 5 7 2 12 14 2 17 19 1 1 6 41 47
รวมทั้งหมด 56 329 385 67 394 461 38 150 188 44 137 181 9 18 27 214 1,028 1,242