ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 97 18 115 29 2 31 48 48 174 20 194
วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 20 7 7 41 41 58 10 68
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 7 7 10 10 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 26 26 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 10 12 2 10 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 63 3 66 15 15 78 3 81
ปวส.ไฟฟ้า 14 1 15 15 15 29 1 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 2 51 49 2 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 24 5 29 7 2 9 7 7 38 7 45
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 2 16 7 2 9 1 1 22 4 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 3 13 10 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 97 18 115 29 2 31 48 48 174 20 194