ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 248 22 270 156 19 175 214 24 238 215 36 251 90 13 103 45 5 50 968 119 1,087
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 2 16 30 3 33 21 3 24 8 8 73 8 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 14 2 16 8 3 11 13 3 16 8 8 43 8 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 22 22 8 8 30 30
วิศวกรรมไฟฟ้า 171 16 187 64 2 66 114 7 121 72 4 76 12 3 15 6 6 439 32 471
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 89 5 94 61 2 63 95 4 99 61 2 63 3 3 5 5 314 13 327
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 28 8 36 3 3 7 2 9 11 2 13 9 3 12 1 1 59 15 74
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 54 3 57 12 1 13 66 4 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 36 3 39 46 10 56 39 9 48 74 14 88 45 1 46 28 5 33 268 42 310
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 36 3 39 46 10 56 39 9 48 74 14 88 45 1 46 28 5 33 268 42 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 41 3 44 46 7 53 47 6 53 39 15 54 12 6 18 3 3 188 37 225
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 9 5 14 6 2 8 10 10 20 10 6 16 35 23 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 41 3 44 37 2 39 41 4 45 29 5 34 2 2 3 3 153 14 167
รวมทั้งหมด 248 22 270 156 19 175 214 24 238 215 36 251 90 13 103 45 5 50 968 119 1,087