ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 83 61 144 140 74 214 70 50 120 90 52 142 12 13 25 4 1 5 399 251 650
พืชศาสตร์ 6 1 7 29 25 54 15 18 33 16 17 33 6 1 7 1 1 72 63 135
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 10 9 19 1 1 1 1 1 1 19 10 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 19 16 35 14 18 32 15 17 32 5 1 6 1 1 53 53 106
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 34 39 73 34 39 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 34 39 73 34 39 73
วิทยาศาสตร์ 5 3 8 9 2 11 10 2 12 9 5 14 33 12 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 8 9 2 11 10 2 12 9 5 14 33 12 45
สัตวศาสตร์และประมง 16 9 25 50 37 87 24 25 49 41 18 59 1 2 3 132 91 223
ปวส.สัตวศาสตร์ 12 8 20 9 10 19 21 18 39
ปวส.ประมง 4 1 5 11 2 13 4 4 1 1 20 3 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 26 20 46 16 25 41 22 13 35 2 2 64 60 124
วท.บ.ประมง 4 5 9 4 4 19 5 24 27 10 37
อุตสาหกรรมเกษตร 22 9 31 52 10 62 21 5 26 24 12 36 5 10 15 4 4 128 46 174
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 9 21 1 22 2 2 1 1 33 1 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 1 1 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 9 10 3 7 10 4 4 8 3 12 15 3 10 13 14 42 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 12 12 27 27 14 14 20 20 2 2 4 4 79 79
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 83 61 144 140 74 214 70 50 120 90 52 142 12 13 25 4 1 5 399 251 650