ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 104 14 118 41 4 45 75 6 81 14 14 234 24 258
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 78 12 90 14 4 18 68 6 74 14 14 174 22 196
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 30 1 31 6 6 26 26 5 5 67 1 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 5 28 6 4 10 22 4 26 8 8 59 13 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 25 6 31 2 2 20 2 22 1 1 48 8 56
วิศวกรรมเครื่องกล 26 2 28 27 27 7 7 60 2 62
ปวส.ช่างยนต์ 26 2 28 27 27 7 7 60 2 62
รวมทั้งหมด 104 14 118 41 4 45 75 6 81 14 14 234 24 258