ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 332 685 1,017 279 704 983 300 659 959 282 708 990 97 211 308 50 75 125 1,340 3,042 4,382
บริหารธุรกิจ 278 450 728 231 453 684 239 329 568 220 428 648 81 113 194 40 30 70 1,089 1,803 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 40 68 18 40 58 10 29 39 19 47 66 4 10 14 1 2 3 80 168 248
บธ.บ.การจัดการ 39 150 189 36 83 119 54 146 200 7 22 29 5 7 12 141 408 549
บธ.บ.การตลาด 70 152 222 72 111 183 62 113 175 12 12 24 11 4 15 227 392 619
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 16 61 77 23 68 91 21 96 117 12 36 48 1 6 7 73 267 340
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 88 41 129 86 32 118 98 37 135 64 26 90 46 33 79 22 11 33 404 180 584
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 160 363 523 160 363 523
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 2 6 8 2 18 20 4 24 28
บัญชี 23 144 167 24 164 188 29 203 232 24 152 176 11 89 100 10 43 53 121 795 916
บช.บ.การบัญชี 23 144 167 24 164 188 29 203 232 24 152 176 11 89 100 10 43 53 121 795 916
ศิลปศาสตร์ 31 91 122 24 87 111 32 127 159 38 128 166 5 9 14 2 2 130 444 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 56 60 19 89 108 22 87 109 3 8 11 2 2 48 242 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 40 54 20 31 51 13 38 51 16 41 57 2 1 3 65 151 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 17 51 68 17 51 68
รวมทั้งหมด 332 685 1,017 279 704 983 300 659 959 282 708 990 97 211 308 50 75 125 1,340 3,042 4,382