ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 816 154 970 722 135 857 639 95 734 575 126 701 356 82 438 237 23 260 3,345 615 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 94 33 127 56 30 86 52 15 67 73 24 97 41 25 66 50 5 55 366 132 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 16 14 30 17 8 25 16 8 24 22 11 33 13 16 29 6 2 8 90 59 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25 12 37 12 3 15 23 13 36 26 9 35 43 3 46 129 40 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 13 59 46 13 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 6 38 14 10 24 24 4 28 28 28 2 2 1 1 101 20 121
วิศวกรรมเครื่องกล 143 13 156 158 15 173 163 20 183 133 19 152 83 15 98 58 5 63 738 87 825
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 9 9 5 5 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 22 4 26 14 5 19 8 9 17 18 10 28 15 9 24 6 4 10 83 41 124
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 65 2 67 97 2 99 67 1 68 94 1 95 57 57 46 46 426 6 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 3 3 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 22 6 28 15 8 23 14 9 23 10 8 18 7 6 13 6 1 7 74 38 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 1 1 5 1 6 3 3 4 4 16 2 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 259 42 301 276 42 318 242 16 258 194 23 217 124 13 137 67 5 72 1,162 141 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 33 1 34 31 1 32 2 2 1 1 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 25 7 32 60 33 93 9 9 3 3 97 40 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 117 20 137 96 5 101 79 5 84 55 9 64 31 31 10 10 388 39 427
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 53 8 61 83 3 86 72 6 78 74 10 84 51 7 58 50 5 55 383 39 422
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 16 3 19 3 3 6 6 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 63 1 64 51 4 55 28 6 34 7 7 149 11 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 1 1 2 7 7 8 8 25 1 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 86 25 111 67 21 88 82 31 113 84 24 108 35 6 41 20 20 374 107 481
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 17 31 10 14 24 14 18 32 17 11 28 3 2 5 2 2 60 62 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 8 80 57 7 64 68 13 81 67 13 80 32 4 36 18 18 314 45 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 234 41 275 165 27 192 100 13 113 91 36 127 73 23 96 42 8 50 705 148 853
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 43 8 51 8 2 10 51 10 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 124 24 148 68 15 83 48 9 57 51 25 76 40 14 54 19 7 26 350 94 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 52 9 61 54 10 64 46 4 50 35 11 46 33 9 42 23 1 24 243 44 287
รวมทั้งหมด 816 154 970 722 135 857 639 95 734 575 126 701 356 82 438 237 23 260 3,345 615 3,960