ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 189 160 349 167 148 315 191 182 373 183 193 376 103 56 159 51 25 76 884 764 1,648
การออกแบบ 48 57 105 52 52 104 63 82 145 66 74 140 9 12 21 10 6 16 248 283 531
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 18 20 38 17 17 34 25 27 52 36 27 63 4 4 8 5 3 8 105 98 203
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 7 23 30 6 16 22 16 32 48 12 29 41 1 1 2 1 1 2 43 102 145
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 21 12 33 27 17 44 22 23 45 18 18 36 4 7 11 4 2 6 96 79 175
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 4 2 2 4 4 4 8
เทคโนโลยีศิลป์ 25 29 54 35 23 58 26 31 57 29 40 69 11 7 18 5 2 7 131 132 263
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 16 21 37 24 19 43 19 21 40 13 31 44 10 6 16 3 1 4 85 99 184
ทล.บ.เซรามิก 9 8 17 11 4 15 7 10 17 16 9 25 1 1 2 2 1 3 46 33 79
ศิลปกรรม 65 19 84 43 29 72 56 24 80 46 29 75 16 3 19 5 4 9 231 108 339
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 65 19 84 43 29 72 56 24 80 46 29 75 16 3 19 5 4 9 231 108 339
สถาปัตยกรรม 51 55 106 37 44 81 46 45 91 42 50 92 67 34 101 31 13 44 274 241 515
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 8 2 10 8 2 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 12 23 35 12 22 34 12 17 29 11 21 32 21 16 37 12 9 21 80 108 188
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 39 32 71 25 22 47 34 28 62 31 29 60 46 18 64 11 2 13 186 131 317
รวมทั้งหมด 189 160 349 167 148 315 191 182 373 183 193 376 103 56 159 51 25 76 884 764 1,648