ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 56 329 385 67 394 461 50 206 256 44 141 185 4 12 16 1 1 222 1,082 1,304
บริหารธุรกิจ 49 207 256 56 247 303 35 82 117 32 67 99 3 5 8 1 1 176 608 784
ปวส.การจัดการ 5 21 26 9 23 32 5 5 14 49 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 16 22 3 6 9 3 3 1 1 12 23 35
ปวส.การตลาด 3 14 17 3 21 24 1 1 1 1 7 36 43
บธ.บ.การจัดการ 13 116 129 13 53 66 7 44 51 3 3 33 216 249
บธ.บ.การตลาด 10 49 59 4 15 19 9 13 22 2 2 23 79 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 19 30 49 18 32 50 14 9 23 16 8 24 3 3 1 1 71 79 150
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 16 126 142 16 126 142
บัญชี 4 111 115 9 125 134 11 93 104 5 31 36 1 5 6 30 365 395
ปวส.การบัญชี 3 16 19 3 16 19
บช.บ.การบัญชี 4 111 115 6 109 115 11 93 104 5 31 36 1 5 6 27 349 376
ศิลปศาสตร์ 3 11 14 2 22 24 4 31 35 7 43 50 2 2 16 109 125
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 5 8 17 17 2 19 21 5 26 31 1 1 10 68 78
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 2 5 7 2 12 14 2 17 19 1 1 6 41 47
รวมทั้งหมด 56 329 385 67 394 461 50 206 256 44 141 185 4 12 16 1 1 222 1,082 1,304