ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 72 78 150 43 64 107 37 46 83 50 46 96 27 1 28 2 2 231 235 466
พืชศาสตร์ 2 4 6 20 12 32 12 14 26 18 5 23 13 1 14 2 2 67 36 103
ปวส.พืชศาสตร์ 4 2 6 1 1 5 2 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 2 8 2 3 5 10 10 4 1 5 2 2 24 6 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 8 17 8 11 19 8 5 13 9 9 34 24 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 4 6 1 1 1 1 4 4 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 57 49 106 57 49 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 13 22 9 13 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 36 84 48 36 84
สัตวศาสตร์และประมง 20 17 37 22 21 43 31 31 62 12 12 85 69 154
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 4 8 2 2 6 4 10
ปวส.ประมง 2 1 3 1 1 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 10 14 15 15 30 19 29 48 6 6 44 54 98
วท.บ.ประมง 10 2 12 5 6 11 11 2 13 6 6 32 10 42
อุตสาหกรรมเกษตร 13 25 38 3 35 38 3 11 14 1 10 11 2 2 22 81 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 22 28 14 14 3 10 13 10 10 9 56 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 18 19 1 1 2 18 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 3 10 2 2 1 1 1 1 11 3 14
รวมทั้งหมด 72 78 150 43 64 107 37 46 83 50 46 96 27 1 28 2 2 231 235 466