ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 97 18 115 29 2 31 129 129 15 15 270 20 290
วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 20 7 7 49 49 12 12 78 10 88
ปวส.ช่างยนต์ 8 8 7 7 10 10 25 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 7 7 46 46
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 10 12 2 10 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 63 3 66 15 15 45 45 123 3 126
ปวส.ไฟฟ้า 14 1 15 15 15 29 1 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 2 51 49 2 51
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 45 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 24 5 29 7 2 9 35 35 3 3 69 7 76
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 2 16 7 2 9 1 1 22 4 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 3 13 10 3 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 34 34 3 3 37 37
รวมทั้งหมด 97 18 115 29 2 31 129 129 15 15 270 20 290