ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 44 132 176 45 166 211 41 83 124 41 109 150 8 13 21 179 503 682
บริหารธุรกิจ 30 47 77 36 91 127 31 50 81 37 54 91 4 1 5 138 243 381
บธ.บ.การจัดการ 12 40 52 6 16 22 10 31 41 1 1 28 88 116
บธ.บ.การตลาด 8 43 51 10 28 38 14 19 33 1 1 33 90 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 15 11 26 16 8 24 15 6 21 13 4 17 3 3 62 29 91
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 15 36 51 15 36 51
บัญชี 14 85 99 9 75 84 10 33 43 4 42 46 4 4 37 239 276
บช.บ.การบัญชี 14 85 99 9 75 84 10 33 43 4 42 46 4 4 37 239 276
ศิลปศาสตร์ 13 13 4 8 12 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 4 8 12 4 21 25
รวมทั้งหมด 44 132 176 45 166 211 41 83 124 41 109 150 8 13 21 179 503 682