ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 70 58 128 89 55 144 68 54 122 1 9 10 8 8 1 1 228 185 413
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 64 52 116 86 52 138 60 40 100 210 144 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 47 12 59 72 10 82 45 8 53 164 30 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 3 24 27 5 23 28 5 21 26 13 68 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 16 30 9 19 28 10 11 21 33 46 79
สหวิทยาการ 6 6 12 3 3 6 8 14 22 1 9 10 8 8 1 1 18 41 59
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 3 6 8 14 22 1 9 10 8 8 12 34 46
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 6 6 12 6 6 12
รวมทั้งหมด 70 58 128 89 55 144 68 54 122 1 9 10 8 8 1 1 228 185 413