ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 40 320 360 52 276 328 39 159 198 46 186 232 12 12 177 953 1,130
บริหารธุรกิจ 27 157 184 38 123 161 25 67 92 34 69 103 6 6 124 422 546
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 6 62 68 1 23 24 2 30 32 4 4 9 119 128
บธ.บ.การตลาด 11 24 35 4 21 25 6 27 33 1 1 21 73 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 18 42 60 21 37 58 19 23 42 26 12 38 1 1 84 115 199
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 115 124 9 115 124
บัญชี 3 124 127 3 106 109 7 50 57 4 68 72 5 5 17 353 370
บช.บ.การบัญชี 3 124 127 3 106 109 7 50 57 4 68 72 5 5 17 353 370
ศิลปศาสตร์ 10 39 49 11 47 58 7 42 49 8 49 57 1 1 36 178 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 10 14 2 20 22 3 19 22 1 25 26 1 1 10 75 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 29 35 9 27 36 4 23 27 7 24 31 26 103 129
รวมทั้งหมด 40 320 360 52 276 328 39 159 198 46 186 232 12 12 177 953 1,130