ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 679 131 810 551 97 648 371 75 446 246 48 294 69 11 80 33 9 42 1,949 371 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 96 21 117 87 7 94 69 7 76 43 7 50 8 3 11 303 45 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 33 10 43 39 4 43 25 2 27 33 3 36 2 2 132 19 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 26 8 34 19 1 20 9 4 13 2 4 6 6 3 9 62 20 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 3 40 29 2 31 35 1 36 8 8 109 6 115
วิศวกรรมเครื่องกล 128 4 132 139 2 141 76 1 77 35 35 5 5 5 2 7 388 9 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 6 6 2 2 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 38 1 39 35 1 36 3 3 76 2 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 56 3 59 63 1 64 67 1 68 33 33 5 5 5 2 7 229 7 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 242 63 305 163 37 200 121 29 150 74 13 87 13 2 15 8 1 9 621 145 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 11 30 18 6 24 1 1 37 18 55
ปวส.ไฟฟ้า 47 16 63 27 7 34 74 23 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 6 28 20 5 25 2 2 44 11 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 77 15 92 59 8 67 62 11 73 36 6 42 6 6 4 4 244 40 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 39 9 48 39 11 50 23 6 29 25 4 29 5 1 6 4 1 5 135 32 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 38 6 44 34 11 45 13 3 16 2 1 3 87 21 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 107 35 142 72 24 96 49 19 68 49 14 63 34 6 40 19 6 25 330 104 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 60 14 74 26 11 37 9 3 12 4 1 5 99 29 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 21 68 46 13 59 40 16 56 45 13 58 34 6 40 19 6 25 231 75 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 106 8 114 90 27 117 56 19 75 45 14 59 9 9 1 1 307 68 375
ปวส.ช่างโลหะ 22 1 23 21 2 23 11 1 12 1 1 55 4 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 31 4 35 1 1 69 4 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 7 54 38 21 59 44 18 62 44 14 58 9 9 1 1 183 60 243
รวมทั้งหมด 679 131 810 551 97 648 371 75 446 246 48 294 69 11 80 33 9 42 1,949 371 2,320