ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 7 13 8 4 12 17 12 29 10 8 18 1 3 4 42 34 76
การออกแบบ 6 7 13 8 4 12 17 12 29 10 8 18 1 3 4 42 34 76
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 6 7 13 8 4 12 17 12 29 10 8 18 1 3 4 42 34 76
รวมทั้งหมด 6 7 13 8 4 12 17 12 29 10 8 18 1 3 4 42 34 76