ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 30 95 125 26 83 109 15 21 36 6 36 42 2 2 1 1 77 238 315
บริหารธุรกิจ 27 92 119 23 79 102 13 17 30 4 23 27 1 1 1 1 67 213 280
ปวส.การจัดการ 2 16 18 1 9 10 1 5 6 1 1 4 31 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 4 7 2 7 9 1 2 3 6 13 19
บธ.บ.การจัดการ 12 32 44 11 9 20 4 23 27 1 1 27 65 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 39 50 8 31 39 1 1 19 71 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 11 33 44 11 33 44
ศิลปศาสตร์ 3 3 6 3 4 7 2 4 6 2 13 15 1 1 10 25 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 6 3 4 7 2 4 6 2 13 15 1 1 10 25 35
รวมทั้งหมด 30 95 125 26 83 109 15 21 36 6 36 42 2 2 1 1 77 238 315