ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 83 60 143 140 74 214 62 48 110 90 52 142 7 9 16 4 1 5 386 244 630
พืชศาสตร์ 6 1 7 29 25 54 10 17 27 16 17 33 3 1 4 1 1 64 62 126
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 10 9 19 1 1 1 1 1 1 19 10 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 19 16 35 9 17 26 15 17 32 2 1 3 1 1 45 52 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 34 39 73 34 39 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 34 39 73 34 39 73
วิทยาศาสตร์ 5 3 8 9 2 11 10 2 12 9 5 14 33 12 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 3 8 9 2 11 10 2 12 9 5 14 33 12 45
สัตวศาสตร์และประมง 16 8 24 50 37 87 23 24 47 41 18 59 1 2 3 131 89 220
ปวส.สัตวศาสตร์ 12 7 19 9 10 19 21 17 38
ปวส.ประมง 4 1 5 11 2 13 4 4 1 1 20 3 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 26 20 46 15 24 39 22 13 35 2 2 63 59 122
วท.บ.ประมง 4 5 9 4 4 19 5 24 27 10 37
อุตสาหกรรมเกษตร 22 9 31 52 10 62 19 5 24 24 12 36 3 6 9 4 4 124 42 166
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 9 9 21 1 22 2 2 1 1 33 1 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 1 1 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 9 10 3 7 10 4 4 8 3 12 15 2 6 8 13 38 51
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 12 12 27 27 12 12 20 20 1 1 4 4 76 76
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 83 60 143 140 74 214 62 48 110 90 52 142 7 9 16 4 1 5 386 244 630