ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 332 680 1,012 279 703 982 277 584 861 282 699 981 86 185 271 46 63 109 1,302 2,914 4,216
บริหารธุรกิจ 278 446 724 231 452 683 221 290 511 220 420 640 72 100 172 40 24 64 1,062 1,732 2,794
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 28 40 68 18 40 58 10 29 39 19 47 66 1 10 11 1 2 3 77 168 245
บธ.บ.การตลาด 70 152 222 72 110 182 62 110 172 12 11 23 11 4 15 227 387 614
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 160 360 520 160 360 520
บธ.บ.การจัดการ 39 149 188 34 71 105 54 143 197 5 21 26 5 6 11 137 390 527
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 88 40 128 86 32 118 88 32 120 64 26 90 44 29 73 22 7 29 392 166 558
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 16 61 77 17 47 64 21 94 115 10 29 39 1 5 6 65 236 301
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 2 6 8 2 18 20 4 24 28
บัญชี 23 143 166 24 164 188 24 167 191 24 151 175 9 76 85 6 37 43 110 738 848
บช.บ.การบัญชี 23 143 166 24 164 188 24 167 191 24 151 175 9 76 85 6 37 43 110 738 848
ศิลปศาสตร์ 31 91 122 24 87 111 32 127 159 38 128 166 5 9 14 2 2 130 444 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 56 60 19 89 108 22 87 109 3 8 11 2 2 48 242 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 14 40 54 20 31 51 13 38 51 16 41 57 2 1 3 65 151 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 17 51 68 17 51 68
รวมทั้งหมด 332 680 1,012 279 703 982 277 584 861 282 699 981 86 185 271 46 63 109 1,302 2,914 4,216