ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 816 154 970 722 135 857 626 95 721 557 124 681 295 69 364 212 19 231 3,228 596 3,824
วิศวกรรมเครื่องกล 143 13 156 158 15 173 150 20 170 132 19 151 71 12 83 50 2 52 704 81 785
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 9 9 5 5 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 22 4 26 14 5 19 8 9 17 18 10 28 13 6 19 6 1 7 81 35 116
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 22 6 28 15 8 23 14 9 23 10 8 18 7 6 13 6 1 7 74 38 112
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 65 2 67 97 2 99 67 1 68 94 1 95 51 51 38 38 412 6 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 47 3 3 50 50
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 1 1 5 1 6 2 2 11 2 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 305 55 360 301 54 355 254 19 273 203 34 237 126 18 144 96 8 104 1,285 188 1,473
ปวส.ไฟฟ้า 33 1 34 31 1 32 2 2 1 1 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 25 7 32 60 33 93 9 9 3 3 97 40 137
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 16 3 19 3 3 6 6 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 53 8 61 83 3 86 72 6 78 63 8 71 42 7 49 38 5 43 351 37 388
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 117 20 137 96 5 101 79 5 84 53 9 62 26 26 10 10 381 39 420
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 63 1 64 50 4 54 20 2 22 5 5 138 7 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 13 59 46 13 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25 12 37 12 3 15 23 13 36 26 9 35 43 3 46 129 40 169
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 1 1 2 7 7 6 6 23 1 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 102 39 141 84 29 113 98 39 137 104 35 139 42 21 63 24 2 26 454 165 619
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 16 14 30 17 8 25 16 8 24 22 11 33 13 16 29 6 2 8 90 59 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 17 31 10 14 24 14 18 32 17 11 28 3 1 4 2 2 60 61 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 8 80 57 7 64 68 13 81 65 13 78 26 4 30 16 16 304 45 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 266 47 313 179 37 216 124 17 141 118 36 154 56 18 74 42 7 49 785 162 947
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 43 8 51 8 2 10 51 10 61
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 52 9 61 54 10 64 46 4 50 35 11 46 23 4 27 23 1 24 233 39 272
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 124 24 148 68 15 83 48 9 57 51 25 76 31 14 45 18 6 24 340 93 433
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 6 38 14 10 24 24 4 28 27 27 2 2 1 1 100 20 120
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 816 154 970 722 135 857 626 95 721 557 124 681 295 69 364 212 19 231 3,228 596 3,824