ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 816 154 970 722 135 857 626 95 721 557 124 681 295 69 364 212 19 231 3,228 596 3,824
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 94 33 127 56 30 86 52 15 67 72 24 96 41 25 66 50 5 55 365 132 497
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 16 14 30 17 8 25 16 8 24 22 11 33 13 16 29 6 2 8 90 59 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25 12 37 12 3 15 23 13 36 26 9 35 43 3 46 129 40 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 46 13 59 46 13 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 6 38 14 10 24 24 4 28 27 27 2 2 1 1 100 20 120
วิศวกรรมเครื่องกล 143 13 156 158 15 173 150 20 170 132 19 151 71 12 83 50 2 52 704 81 785
ปวส.ช่างยนต์ 31 31 31 31 9 9 5 5 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 22 4 26 14 5 19 8 9 17 18 10 28 13 6 19 6 1 7 81 35 116
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 65 2 67 97 2 99 67 1 68 94 1 95 51 51 38 38 412 6 418
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 47 3 3 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 22 6 28 15 8 23 14 9 23 10 8 18 7 6 13 6 1 7 74 38 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 4 1 1 5 1 6 2 2 11 2 13
วิศวกรรมไฟฟ้า 259 42 301 276 42 318 242 16 258 180 21 201 100 9 109 53 5 58 1,110 135 1,245
ปวส.ไฟฟ้า 33 1 34 31 1 32 2 2 1 1 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 25 7 32 60 33 93 9 9 3 3 97 40 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 117 20 137 96 5 101 79 5 84 53 9 62 26 26 10 10 381 39 420
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 53 8 61 83 3 86 72 6 78 63 8 71 42 7 49 38 5 43 351 37 388
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 16 3 19 3 3 6 6 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 63 1 64 50 4 54 20 2 22 5 5 138 7 145
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 6 34 28 6 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 1 1 2 7 7 6 6 23 1 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 86 25 111 67 21 88 82 31 113 82 24 106 29 5 34 18 18 364 106 470
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 14 17 31 10 14 24 14 18 32 17 11 28 3 1 4 2 2 60 61 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 72 8 80 57 7 64 68 13 81 65 13 78 26 4 30 16 16 304 45 349
วิศวกรรมอุตสาหการ 234 41 275 165 27 192 100 13 113 91 36 127 54 18 72 41 7 48 685 142 827
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 5 5 4 4 22 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 43 8 51 8 2 10 51 10 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 124 24 148 68 15 83 48 9 57 51 25 76 31 14 45 18 6 24 340 93 433
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 52 9 61 54 10 64 46 4 50 35 11 46 23 4 27 23 1 24 233 39 272
รวมทั้งหมด 816 154 970 722 135 857 626 95 721 557 124 681 295 69 364 212 19 231 3,228 596 3,824