ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 72 78 150 43 64 107 34 46 80 49 46 95 20 1 21 2 2 220 235 455
พืชศาสตร์ 2 4 6 20 12 32 12 14 26 17 5 22 13 1 14 2 2 66 36 102
ปวส.พืชศาสตร์ 4 2 6 1 1 5 2 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 2 8 2 3 5 9 9 4 1 5 2 2 23 6 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 8 17 8 11 19 8 5 13 9 9 34 24 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 4 6 1 1 1 1 4 4 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 57 49 106 57 49 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 13 22 9 13 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 36 84 48 36 84
สัตวศาสตร์และประมง 20 17 37 19 21 40 31 31 62 5 5 75 69 144
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 4 8 2 2 6 4 10
ปวส.ประมง 2 1 3 1 1 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 10 14 12 15 27 19 29 48 1 1 36 54 90
วท.บ.ประมง 10 2 12 5 6 11 11 2 13 4 4 30 10 40
อุตสาหกรรมเกษตร 13 25 38 3 35 38 3 11 14 1 10 11 2 2 22 81 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 1 1 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6 22 28 14 14 3 10 13 10 10 9 56 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 18 19 1 1 2 18 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 7 3 10 2 2 1 1 1 1 11 3 14
รวมทั้งหมด 72 78 150 43 64 107 34 46 80 49 46 95 20 1 21 2 2 220 235 455