ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 39 129 168 44 165 209 33 78 111 40 108 148 3 4 7 159 484 643
บริหารธุรกิจ 27 46 73 35 90 125 24 50 74 36 54 90 2 1 3 124 241 365
บธ.บ.การจัดการ 11 39 50 6 16 22 10 31 41 1 1 27 87 114
บธ.บ.การตลาด 8 43 51 10 28 38 14 19 33 32 90 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 14 11 25 16 8 24 8 6 14 12 4 16 2 2 52 29 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 13 35 48 13 35 48
บัญชี 12 83 95 9 75 84 9 28 37 4 42 46 34 228 262
บช.บ.การบัญชี 12 83 95 9 75 84 9 28 37 4 42 46 34 228 262
ศิลปศาสตร์ 12 12 1 3 4 1 15 16
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 12 1 3 4 1 15 16
รวมทั้งหมด 39 129 168 44 165 209 33 78 111 40 108 148 3 4 7 159 484 643