ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 39 311 350 52 247 299 37 154 191 35 129 164 1 5 6 164 846 1,010
บริหารธุรกิจ 26 151 177 38 95 133 24 65 89 31 47 78 1 2 3 120 360 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 6 36 42 1 21 22 8 8 1 1 7 66 73
บธ.บ.การตลาด 11 24 35 4 21 25 6 27 33 21 72 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 40 57 21 35 56 19 23 42 25 12 37 1 1 82 111 193
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 9 111 120 9 111 120
บัญชี 3 122 125 3 105 108 6 47 53 4 67 71 2 2 16 343 359
บช.บ.การบัญชี 3 122 125 3 105 108 6 47 53 4 67 71 2 2 16 343 359
ศิลปศาสตร์ 10 38 48 11 47 58 7 42 49 15 15 1 1 28 143 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 9 13 2 20 22 3 19 22 14 14 1 1 9 63 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 29 35 9 27 36 4 23 27 1 1 19 80 99
รวมทั้งหมด 39 311 350 52 247 299 37 154 191 35 129 164 1 5 6 164 846 1,010