ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามเพศ) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 16 30 46 13 23 36 18 20 38 6 2 8 2 1 3 55 76 131
วิทยาศาสตร์ 14 10 24 6 9 15 14 2 16 5 2 7 1 1 40 23 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 10 24 6 9 15 14 2 16 5 2 7 1 1 40 23 63
อุตสาหกรรมเกษตร 2 20 22 7 14 21 4 18 22 1 1 1 1 2 15 53 68
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2 20 22 2 20 22
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 7 14 21 4 18 22 1 1 1 1 2 13 33 46
รวมทั้งหมด 16 30 46 13 23 36 18 20 38 6 2 8 2 1 3 55 76 131